Provozní řád Dolínek

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU "MYSTORAGE DOLÍNEK"

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento provozní řád skladového areálu "MYSTORAGE DOLÍNEK" upravují obecné

podmínky užívání nebytových prostor a areálu (dále jen Provozní řád)..

1.2. Všechny osoby, které do areálu vstupují, jsou s Provozním řádem seznámeny

prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdu do areálu nebo

zveřejněním na webových stránkách firmy RZonline s.r.o. (dále jen Pronajímatel).

1.3. Provozní řád je závazný pro všechny osoby, které se pohybují v areálu

MYSTORAGE DOLÍNEK a jsou tedy povinny se tímto Provozním řádem řídit.

1.4. Pronajímatel je oprávněn změnit nebo upravit Provozní řád. Tyto změny budou

Nájemci zaslány elektronickou cestou nebo zveřejněny na webových stránkách

Pronajímatele.

1.5. Nájemce je povinen poučit svoje zaměstnance, zákazníky a dodavatele o

pravidlech daných tímto Provozním řádem v aktuálním a platném znění.

2. Vstup do areálu

2.1. Do Areálu je umožněn vstup:

- obecní cestou z hlavní silnice Břežanská, obec Odolená Voda - Dolínek, hlavní

bránou pro vjezd vozidel a pěší;

- pro Nájemce Areálu je umožněn vstup kdykoliv, tedy od 00:00 do 24:00, pro

návštěvníky Nájemce je vstup do Areálu omezen na dobu od 6:00 do 20:00.

Případné návštěvy mimo tuto dobu budou řešeny individuálně.

2.2. Prostor vjezdu do Areálu je monitorován kamerovým systémem, kterým je

pořizován bezpečnostní videozáznam vybraných prostor. Osoby vstupující/vjíždějící

do Areálu udělují společnosti RZonline s.r.o. svůj výslovný souhlas s pořizováním,

zpracováním a uchováváním záznamů jejich osoby za účelem zabezpečení režimů

vstupu do prostoru Areálu a jeho objektů, a dále za účelem zajištění ochrany osob a

majetku.

2.3. Při vjezdu a výjezdu je nutné respektovat uzamčení vjezdové brány. Vjezdová

brána je zajištěná bezpečnostním zámkem na kód. Tato vjezdová brána by měla být

vždy uzavřená a otevřená pouze pro účely průjezdu branou. Tedy vždy po průjezdu

tuto vjezdovou bránu zavřít a bezpečnostním zámkem opět uzamknout.

2.4. Pronajímatel a osoba jím zmocněná je oprávněn kohokoliv vyzvat k prokázání

totožnosti a dotázaná osoba je povinna mu prokázat svou totožnost svým platným

průkazem a sdělit mu účel návštěvy a navštěvovaný subjekt. Pronajímatel nebo

osoba jím zmocněná je oprávněn osobu, která se v Areálu zdržuje bezdůvodně,

vykázat z Areálu. Stejně tak je oprávněna vykázat z Areálu kohokoliv, kdo porušuje

tento Provozní řád.

3. Parkování a pohyb vozidel

3.1. Všechny osoby, tj. nájemci, zaměstnanci, dodavatelé a návštěvy, pohybující se v

areálu dopravními prostředky nebo pěšky (dále jen "Účastníci provozu"), jsou

povinni dodržovat základní principy bezpečnosti, pohybovat se jen po vyznačených

komunikacích a chodnících. Tam, kde chodníky nejsou vyznačeny, pohybují se po

levé krajnici vozovky. Po celém areálu platí přednost vozidel zprava, pokud není

určeno dopravními značkami jinak. Maximální povolená rychlost v celém areálu je

stanovena na 20 km/hod., v případě akumulátorových motorových vozíků – 10

km/hod. Výjimku mají označená vozidla bezpečnostní služby při zásahu a vozidla

IZS. Těmto je nutno vždy dát přednost.

3.2. Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni dodržovat všechna

ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

3.3. Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni chovat se tak, aby byl

zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním

hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.

3.4. Parkování v areálu je povoleno výhradně na pronajatých místech a na místech

tomuto účelu vyhrazených. Vozidla řidičů, kteří poruší tuto povinnost, budou

odtažena na náklady jejich provozovatelů. Cena odtahu je stanovena na 1.500.- Kč.

3.5. Je zakázáno parkovat vozidla na místech nevhodných z hlediska bezpečnosti

práce, možného zásahu hasicí techniky, v ochranném pásmu inženýrských sítí a na

místech, kde není dostatečně pevný povrch.

3.6. V areálu lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.

3.7. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na

komunikacích v areálu povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 356/2003

Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.

111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/1987

Sb. o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

3.8. Při dopravní nehodě na komunikacích uvnitř areálu bude postupováno dle zákona

č. 361/2000 Sb. Účastníci dopravní nehody jsou povinni bez odkladu nahlásit tuto

skutečnost Pronajímateli.

3.9. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody vzniklé provozem motorových vozidel v

areálu.

4. Odpady

4.1. V areálu nejsou rozmístěny žádné kontejnery na odkládání běžného komunálního

ani tříděného odpadu. Odpad vzniklý z konkrétní činnosti nájemce (výroba, obchod,

služby apod.) musí být ukládán a likvidován v souladu s vlastními předpisy o

nakládání s odpady a na smluvně dohodnutých pronajatých plochách. V celém

areálu je zakázáno skladování jakéhokoliv materiálu či odpadu na místech, která

nejsou pronajímatelem k tomuto účelu určena (komunikace, volná prostranství

apod.).

4.2. Nájemce je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se nakládáním s

odpady dle Zákona o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.)

4.3. Nájemce je zejména povinen zabezpečit řádné nakládání s nebezpečnými odpady.

5. Požární předpisy

5.1. Nájemce bere na vědomí, že v celém Areálu, mimo vyhrazeného a označeného

místa platí přísný zákaz kouření, a to jak uvnitř tak vně Nebytových prostor.

5.2. Nájemce je povinen na svůj účet a své náklady dodržovat veškeré předpisy týkající

se požární ochrany v souladu s provozem nájemníka v pronajatých prostorech (dle

Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a související předpisy), zejména mít v

Nebytových prostorech k dispozici patřičný počet a typ hasicích přístrojů, na těchto

provádět pravidelné revize. Povinnosti nájemníka ve vztahu k požární ochraně jsou

dále specifikovány v příloze ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání.

5.3. V případě jakéhokoliv požáru je Nájemce povinen okamžitě přivolat Hasičský

záchranný sbor (tel. 150), případně Policii České Republiky a zároveň informovat

ostrahu Areálu a Pronajímatele.

6. Další ujednání

6.1. Za odcizení předmětů z pronajatých prostor nenese provozovatel areálu

odpovědnost. Nájemníci si mohou na vlastní náklady a s vědomím majitele areálu,

nainstalovat vhodné signalizační zařízení, které může být po dohodě s

bezpečnostní agenturou napojeno na stálou službu.

6.2. Při zjištění vzniku škody na majetku, svém nebo třetích osob, je každý povinen

oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu provozovateli areálu nebo

pověřené osobě a dále se řídit jeho pokyny.

7. Kontakty

Provozovatel areálu:

RZonline s.r.o., Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakty:

tel.: +420 607 000 010 mail: info@mystorage.cz, info@rzonline.cz

Tento provozní řád Areálu MYSTORAGE DOLÍNEK společnosti RZonline s.r.o. nabývá

platnosti dnem vydání.

Vydáno:

V Odolené Vodě dne 4.1.2024

Obrázky poskytl Pexels
RZonline s.r.o. , Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 02610183, DIČ: CZ02610183 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!